Công khai thông tư 09 năm 2018

Công khai thông tư 09 năm 2018

Biểu mẫu 06   PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG TÂN THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018 Đơn vị: học sinh STT Nội dung
CÔNG KHAI TT 09 Học kì II năm 2016 – 2017

CÔNG KHAI TT 09 Học kì II năm 2016 – 2017

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2016-2017 BIEU MAU 5 Biểu mẫu 6:  Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tếHọc kì II-  năm học 2016-2017
Báo cáo 3 công khai

Báo cáo 3 công khai

BÁO CÁO  Thực hiện công khai của nhà trường  sơ kết học kì I- Năm học 2016-2017 PHÒNG GD-ĐT  BẮC TÂN UYÊN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH THƯỜNG TÂN                                    Độc…