BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           ĐIỀU LỆ Trường tiểu học (Ban hành kèm…
LUẬT  Bảo hiểm xã hội

LUẬT Bảo hiểm xã hội

  QUỐC HỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Luật số: 58/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014  
BỘ LUAT GD NGHE NGHIEP

BỘ LUAT GD NGHE NGHIEP

  QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Luật số: 74/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014   LUẬT Giáo dục nghề nghiệp   Căn cứ…