CÔNG KHAI TT 09 Học kì II năm 2016 – 2017

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2016-2017

BIEU MAU 5

Biểu mẫu 6:  Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tếHọc kì II-  năm học 2016-2017

biểu mẫu 6 công khai TT092009

Biểu mẫu 7: Công khai thông tin cơ sở vật chất Học kì II  năm học 2016-2017

Biểu mẫu 07

Biểu mẫu 8: Công khai thông tin về đội ngũ giáo viên nhân viên học kì II năm học 2016-2017

Biểu mẫu 08