CÔNG VĂN SỐ 1523/SGDĐT-TCCB V/V TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 14 VÀ THÔNG TƯ SỐ 20 CỦA BỘ GDĐT.

Giáo viên tải công văn tại đây

TT 20_2018_QUY DINH CHUAN GV CO SO GIAO DUC PHO THONG

TT 14_2018-QUY ĐINH CHUAN HT CO SO GIAO DUC PHONG THONG

cv1523 trien khai thuc hien Thong tu 14 va 20 cua Bo GDDT