KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG TÂN

Số: 108/KH-TH

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thường Tân, ngày 14 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên

Năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào kế hoạch số 521/KH-PGDĐT ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học năm học 2021 – 2022,

Trường Tiểu học Thường Tân xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2021 – 2022 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH

Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường.

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng cơ sở Giáo dục phổ thông.         

  1. ĐỐI TƯỢNG

CBQL và giáo viên trong nhà trường.

III. THỜI LƯỢNG, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

Mỗi CBQL, giáo viên thực hiện Chương trình BDTX với thời lượng 120 tiết/năm học; trong đó lý thuyết: 60 tiết, thực hành: 60 tiết; chia thành 3 nhóm nội dung:   

  1. Nội dung bồi dưỡng 1 (Chương trình bồi dưỡng 1): Sở GDĐT sẽ tổ chức bồi dưỡng cho tất cả CBQL và Giáo viên các trường Tiểu học trong huyện.
  2. Nội dung bồi dưỡng 2 (Chương trình bồi dưỡng 2): Tất cả CBQL và Giáo viên (40 tiết).

Thiết kế phương thức tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường Tiểu học.

  1. Nội dung bồi dưỡng tự chọn (Chương trình bồi dưỡng 3): 40 tiết.

– Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở GDPT trong bối cảnh hiện nay (20 tiết).

– Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh trong các cơ sở GDPT (20 tiết).

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

          – Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào Kế hoạch BDTX của Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường theo điều kiện thực tế của đơn vị và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX CBQL và giáo viên năm học 2021 – 2022 đến tất cả giáo viên trong đơn vị.

          – Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch tự học BDTX của từng cá nhân; phê duyệt Kế hoạch tự học bồi dưỡng của giáo viên.

          – Thông báo giáo viên tham gia học tập BDTX các nội dung theo đúng quy định.   

  1. Trách nhiệm của giáo viên

Xây dựng kế hoạch của cá nhân tự học BDTX trong năm học 2021 – 2022.

Tham gia học tập BDTX đầy đủ các nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3 theo quy định.  

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Thường Tân./.

Nơi nhận:                                                      

– Tổ khối trưởng và giáo viên nhà trường (để thực hiện);

– Lưu: VT, BPCM.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Ngô Thị Thùy Dương

Tải về 4 – ke hoach BDTX 2021 – 2022