KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG TÂN

Số:      /KH-TH

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thường Tân, ngày 12  tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Hoạt động chuyên môn Học kì 2 năm học 2021 – 2022 

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-TH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học Thường Tân về Kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-TH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học Thường Tân về Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2021 – 2022,

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Thường Tân xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn Học kì 2 năm học 2021 – 2022 như sau:

  1. Thực hiện chương trình Học kì 2 năm học 2021 – 2022

Thực hiện theo Công văn số 667/PGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 cấp Tiểu học; và Kế hoạch số 103/KH-TH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học Thường Tân về Kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022.

  1. Thực hiện kế hoạch thời gian Học kì 2 theo Công văn số 667/PGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 cấp Tiểu học

  – Ngày khai giảng: 15/9/2021.

– Học kì 2: Thực hiện chương trình tuần 19 từ ngày 17/01/2022.

– Hình thức: GV dạy trực tuyến cho học sinh trong thời gian học sinh không đến trường học để phòng, chống dịch Covid-19.

  1. Kế hoạch cụ thể từng tháng trong Học kì 2 năm học 2021 – 2022
Tháng Nội dung công việc Biện pháp thực hiện
01/2022 – Lập Kế hoạch kiểm tra HKI năm học 2021 – 2022.

 

– Ra đề, photo đề kiểm tra HKI.

 

– Tổ chức kiểm tra HK1 10/01/2022 – 14/01/2022.

– Báo cáo số liệu, báo cáo chất lượng, báo cáo sơ kết HKI.

– Cập nhật thống kê HKI  năm học 2021 – 2022 qua phần mềm EQMS.

– Sơ kết HK1 ngày 15/01/2022.

– Ngày 17/01/2022 giảng dạy chương trình tuần 19 – Học kì II.

– Họp chuyên môn tháng 01/2022.

– Giảng dạy sức khỏe răng miệng.

– Các lớp tiếp tục duy trì nề nếp, chất lượng dạy học.

– Tiếp dục Thao giảng – Dự giờ. Kết hợp dạy ATGT.

– Thao giảng, dự giờ GV. Rút kinh nghiệm các tiết dạy.

– Kiểm tra hồ sơ GV, duyệt giáo án.

– Kiểm tra hồ sơ khối trưởng.

– Báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 01/2022 cho Hiệu trưởng.

– Lập Kế hoạch theo công văn chỉ đạo của Phòng GDĐT và thông báo đến tập thể GV nhà trường.

– Ra đề, photo đề và tổ chức kiểm tra theo kế hoạch.

– Thực hiện theo kế hoạch.

 

– Báo cáo theo các biểu mẫu quy định.

 

– Thực hiện phần mềm EQMS.

 

– GV giảng dạy chương trình theo quy định.

– Họp định kì hàng tháng.

– GV giảng dạy theo quy định.

 

 

– Thực hiện theo kế hoạch.

 

– Thực hiện theo kế hoạch.

 

– Thực hiện theo kế hoạch.

– Thực hiện theo kế hoạch.

– Thực hiện báo cáo từng tháng.

 

02/2022 – Nghỉ Tết Nguyên Đán  (Từ 29/01/2022  – 04/02/2022)

– Ngày 07/02/2022 tiếp tục giảng dạy theo chương trình, củng cố nề nếp, chất lượng dạy học sau Tết.

– Họp chuyên môn tháng 02/2022.

– Thăm lớp đột xuất, có hướng góp ý chuyên môn, nề nếp.

– Thao giảng, dự giờ GV. Rút kinh nghiệm các tiết dạy.

– Dự sinh hoạt tổ khối. GV có kế hoạch phụ đạo HS.

– Kiểm tra chuyên môn sư phạm nhà giáo.

– Kiểm tra hồ sơ GV, duyệt giáo án.

– Kiểm tra hồ sơ khối trưởng.

– Báo cáo chuyên môn tháng 02/2021 cho Hiệu trưởng.

– Lập tăng giờ tháng 02/2022  (3 tuần: 07/02/2022 – 25/02/2022).

 

 

– GV giảng dạy theo quy định.

 

 

– Họp định kì hàng tháng.

– Thực hiện theo kế hoạch.

 

– Thực hiện theo kế hoạch.

 

– Thực hiện theo kế hoạch.

 

– Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra chuyên môn năm học 2021 – 2022.

– Thực hiện theo kế hoạch.

– Thực hiện theo kế hoạch.

– Thực hiện báo cáo từng tháng.

 

– Lập tăng giờ từng tháng.

3/2022 – Họp chuyên môn tháng 3/2022.

– Thao giảng, dự giờ GV. Rút kinh nghiệm các tiết dạy.

– Kiểm tra hồ sơ GV, duyệt giáo án.

– Kiểm tra hồ sơ khối trưởng.

– Tổ chức Hội giao lưu HS thi viết chữ đẹp vòng trường.

– Tổ chức kiểm tra giữa học kì II năm học 2021 – 2022.

– Báo cáo chuyên môn tháng 3/2022 cho Hiệu trưởng.

– Lập tăng giờ tháng 3/2022 (5 tuần: 28/2/2022 –  01/4/2022).

– Họp định kì hàng tháng.

– Thực hiện theo kế hoạch.

 

– Thực hiện theo kế hoạch.

– Thực hiện theo kế hoạch.

– Lên kế hoạch, thông báo GV và thực hiện theo kế hoạch.

– Tổ chức kiểm tra giữa học kì II năm học 2020 – 2021.

– Thực hiện báo cáo từng tháng.

 

– Lập tăng giờ từng tháng.

 

4/2022 – Họp chuyên môn tháng 4/2022.

– Dạy đúng chương trình, ôn tập và phụ đạo HS theo lớp linh hoạt.

– Lập Kế hoạch kiểm tra cuối năm học theo CV chỉ đạo của Phòng GDĐT.

 

– Báo cáo chuyên môn tháng 4/2022 cho Hiệu trưởng.

– Lập tăng giờ tháng 4/2022 (4 tuần: 04/4/2022 –  29/4/2022).

– Họp định kì hàng tháng.

– GV tiếp tục phụ đạo, bồi dưỡng  HS theo lớp linh hoạt.

– Lập Kế hoạch kiểm tra cuối năm học theo CV chỉ đạo của Phòng GDĐT.

– Thực hiện báo cáo từng tháng.

 

– Lập tăng giờ từng tháng.

 

5/2022 – Họp chuyên môn tháng 5/2022.

– Ra đề, photo đề kiểm tra cuối năm học 2021 – 2022.

– Tổ chức kiểm tra cuối năm học 16/5/2022 – 27/5/2022.

– Tổng hợp, đánh giá, nhận xét chất lượng học sinh cuối năm học.

– Báo cáo số liệu, báo cáo chất lượng, báo cáo tổng kết cuối năm học 2021 – 2022.

– Cập nhật thống kê cuối năm học năm học 2021 – 2022 qua phần mềm EQMS.

– Tổng kết năm học 2021 – 2022 ngày 30/5/2022.

– Xét duyệt học sinh lên lớp cho các lớp 1, 2, 3, 4.

– Xét duyệt khen thưởng cho HS các lớp 1, 2, 3, 4, 5

– Xét và in giấy hoàn thành Tiểu học cho HS lớp 5.

– Thông kê số liệu HS dưới chuẩn, rèn luyện thêm trong hè

– Kiểm tra hồ sơ HS: Học bạ, sổ chủ nhiệm, Bảng tổng hợp đánh giá HS.

– Xét thi đua cuối năm.

– Báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 5/2022 cho Hiệu trưởng.

– Họp PHHS cuối năm.

– Họp định kì hàng tháng.

– Ra đề, photo đề kiểm tra cuối năm học.

– Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch.

 

– Phối hợp với GVCN thực hiện đánh giá, nhận xét chất lượng HS.

– Báo cáo theo các biểu mẫu quy định.

 

– Thực hiện phần mềm EQMS.

 

 

– Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Hiệu trưởng.

– Phối hợp với GVCN.

 

– Phối hợp với GVCN.

 

 

 

– Thống kê và lập kế hoạch cụ thể.

 

– Lên kế hoạch và thời gian cụ thể.

 

– Thực hiện trong HĐSP.

– Thực hiện báo cáo từng tháng.

 

– Thực hiện theo kế hoạch.

6 – 7/2022 – Tổng hợp báo cáo hồ sơ đánh giá XL Chuẩn NNGV.

– Khai mạc hè 01/06/2022.

– Trực hè theo kế hoạch.

– Lập kế hoạch phụ đạo HS chưa hoàn thành các môn học rèn luyện trong hè

– Lập hồ sơ tuyển sinh lớp 6. Báo cáo tuyển sinh lớp 6 lần 1.

– Bàn giao hồ sơ tuyển sinh lớp 6.

– Tham gia các lớp tập huấn và bồi dưỡng hè 2022.

– Báo cáo tuyển sinh 6 lần 2.

– Tổng hợp báo cáo hồ sơ đánh giá XL Chuẩn NNGV.

– Thực hiện theo kế hoạch.

– Thực hiện theo kế hoạch.

– Lên kế hoạch cụ thể và thông báo trong HĐSP.

– Lập hồ sơ và báo cáo.

 

 

– Tham gia các lớp tập huấn và bồi dưỡng hè 2022.

 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động chuyên môn Học kì 2 năm học 2021 – 2022 của Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Thường Tân, thông qua sự phê duyệt của Hiệu trưởng, các tổ khối và tập thể GV phối hợp thực hiện để góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đã đề ra./.

 

Nơi nhận:                                                      

– Tổ khối trưởng và giáo viên nhà trường (để thực hiện);

– Lưu: VT, BPCM.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Ngô Thị Thùy Dương

 TẢI VỀ 8 – KHCM HK2 2021 – 2022