KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG TÂN

Số: 105/KH-TH

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thường Tân, ngày 14 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH

Hoạt động chuyên môn Học kì 1 năm học 2021 – 2022

          Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-TH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học Thường Tân về Kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022;

         Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-TH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học Thường Tân về Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2021 – 2022,

        Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Thường Tân xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn Học kì 1 năm học 2021 – 2022 như sau:

  1. Thực hiện chương trình Học kì 1 năm học 2021 – 2022

Thực hiện theo Công văn số 667/PGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 cấp Tiểu học; và Kế hoạch số 103/KH-TH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học Thường Tân về Kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022.

  1. Thực hiện kế hoạch thời gian Học kì 1 theo Công văn số 667/PGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 cấp Tiểu học

  – Ngày khai giảng: 15/9/2021.

– Học kì 1: Thực hiện chương trình từ ngày 04/10/2021 đến ngày 14/01/2022.

– Hình thức: GV dạy trực tuyến cho học sinh trong thời gian học sinh không đến trường học để phòng, chống dịch Covid-19.

  1. Kế hoạch cụ thể từng tháng trong Học kì 1 năm học 2021 – 2022
Tháng Nội dung công việc Biện pháp thực hiện
9/2021 – Lập danh sách học sinh các khối lớp: Lớp 1, 2, 3, 4, 5.– Xếp Thời khóa biểu dạy trực tuyến ở Học kì I, năm học 2021 – 2022.– Họp chuyên môn tháng 9/2021.

– Ngày 15/9/2021: Khai giảng năm học 2021 – 2022.

– GVCN tạo zalo lớp học, liên hệ PHHS, tạo phòng dạy trực tuyến và làm quen lớp từ ngày 16 – 18/9/2021.

 

– GVCN thực hiện ôn tập HS từ ngày 20/9/2021 – 01/10/2021.

– Từ ngày 04/10/2021 – 30/10/2021: GV dạy trực tuyến chương trình tuần 1, 2, 3, 4; theo Thời khóa biểu: Lớp 1, 2 dạy 3 buổi/tuần (2 tiết/buổi) môn Tiếng Việt và Toán; Lớp 3, 4, 5 dạy 5 buổi/tuần (3 tiết/buổi) môn TV, Toán và Tiếng Anh.

– Môn Tiếng Anh lớp 3, 4, 5 dạy 2 tiết/tuần.

 

 

– Môn Đạo đức, TNXH, KH, LS-ĐL: GV hướng dẫn những vần đề cốt lõi để HS tự học vào các buổi không học trực tuyến.

– Môn Âm nhạc: quay 2 video dạy để gửi về PGD.

– Báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 9/2021 cho Hiệu trưởng.

– Lập DS HS vào lớp 1 theo đăng kí nhập học; DS HS lớp 2, 3, 4, 5.– Xếp TKB và thông báo đến GV. 

– Họp định kì hàng tháng.

– GV và HV dự Khai giảng trực tuyến.

– GVCN tạo zalo lớp học, liên hệ PHHS, tạo phòng dạy trực tuyến và làm quen lớp từ ngày 16 – 18/9/2021.

– GVCN thực hiện ôn tập HS từ ngày 20/9/2021 – 01/10/2021.

– GV và HS dạy và học trực tuyến theo Thời khóa biểu trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19.

 

 

 

 

– GV dạy Tiếng Anh lớp 3, 4, 5 dạy 2 tiết/tuần theo Thời khóa biểu trực tuyến.

 

– GVCN hướng dẫn HS.

 

 

 

– GV dạy Âm nhạc và GV tin học kết hợp dạy và quay video.

– Thực hiện báo cáo từng tháng.

 

 

 

 

 

 

10/2021

– PHT lập Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2021 – 2022, HKI, tháng, tuần năm học 2021 – 2022.– Lập Kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn, Kế hoạch HĐ NGLL và các kế hoạch chuyên môn trong năm học 2021 – 2022.– Họp chuyên môn tháng 10/2021.

– Từ ngày 04/10/2021 – 30/10/2021: GV dạy trực tuyến chương trình tuần 1, 2, 3, 4; theo Thời khóa biểu: Lớp 1, 2 dạy 3 buổi/tuần (2 tiết/buổi) môn Tiếng Việt và Toán; Lớp 3, 4, 5 dạy 5 buổi/tuần (3 tiết/buổi) môn TV, Toán và Tiếng Anh.

– Môn Đạo đức, TNXH, KH, LS-ĐL: GV hướng dẫn những vần đề cốt lõi để HS tự học vào các buổi không học trực tuyến.

– GVBM gửi GVCN những nội dung cần dặn dò HS xem thêm trong SGK vào các buổi không học trực tuyến.

– Tổ khối tổ chức họp tổ khối 2 lần/tháng: thống nhất trong mỗi tổ chương trình tinh giản theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Công văn 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021

– GV Thể dục quay 1 video; GV Anh văn xây dựng bài tập theo đường link; thầy Phương (dạy lớp 4) quay 1 video môn Khoa học gửi về PGD.

– GV học môđun 4 Chương trình Bồi dưỡng GVPT và CBQL.

– Báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 10/2021 cho Hiệu trưởng.

– Lập Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2021 – 2022, HKI, tháng, tuần năm học 2020 – 2021.– Lập KH sinh hoạt tổ chuyên môn, KH HĐ NGLL và các KH chuyên môn trong năm học 2021 – 2022. 

– Họp định kì hàng tháng.

– GV và HS dạy và học trực tuyến theo Thời khóa biểu trực tuyến.

 

 

 

 

 

– GVCN hướng dẫn HS.

 

 

 

– GVCN hướng dẫn HS.

 

– Tổ khối tổ chức họp tổ khối 2 lần/tháng.

 

 

 

 

– GV dạy Thể dục, GVDL 4  và GV tin học kết hợp dạy và quay video.

 

– GV học môđun 4 Chương trình Bồi dưỡng GVPT và CBQL.

– Thực hiện báo cáo từng tháng.

11/2021 – Họp chuyên môn tháng 11/2021.– Từ ngày 01/11/2021 – 02/12/2021: GV dạy trực tuyến chương trình tuần 5, 6, 7, 8, 9 theo chương trình tinh giản theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Công văn 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021.– Phối hợp tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2021 – 2022, kết hợp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

– Tổ chức kiểm tra giữa kì 1 cho HS lớp 4, 5 Môn Tiếng Việt và Toán vào ngày 30/11, 01/12, 02/12/2021.

– Báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 10/2021 cho Hiệu trưởng.

– Họp định kì hàng tháng.– GV và HS dạy và học trực tuyến theo Thời khóa biểu trực tuyến. 

 

 

 

– Phối hợp thực hiện các nội dung báo cáo về chuyên môn.

 

– Lên Kế hoạch, thông bào cho GVCN, PHHS và HS biết; Tổ chức kiểm tra theo lịch.

– Thực hiện báo cáo từng tháng.

12/2021 – Họp chuyên môn tháng 12/2021.– Từ ngày 06/12/2021 – 31/12/2021: GV dạy trực tuyến theo chương trình tinh giản theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Công văn 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021.– GVBM tìm video hoặc quay video theo chủ đề môn học đảm bảo yên cầu cần đạt cốt lõi nhất gửi HS tự học (kết hợp với PHHS hướng dẫn các em tự học ở nhà).

– Tổ khối lập Kế hoạch dạy học theo Công văn 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 để lên lịch báo giảng thống nhất trong khối (lưu vào hồ sơ khối trưởng).

– Tổ chức dự giờ, thao giảng khối trực tuyến.

– Môn Anh văn lớp 2, GV Anh văn gửi video kết hợp hướng dẫn cho HS 1 tiết/tuần.

– Môn Anh văn lớp 1, dự kiến cho HS làm quen từ ngày 13/12/2021.

– Báo cáo hoạt động chuyên môn tháng 12/2021 cho Hiệu trưởng.

– Họp định kì hàng tháng.– GV và HS dạy và học trực tuyến theo Thời khóa biểu trực tuyến. 

 

 

– GVBM tìm video hoặc quay video gửi vào zalo lớp học cho HS xem ở nhà.

 

 

– Tổ khối trưởng và giáo viên trong tổ cùng thực hiện.

 

 

 

– Tổ chức dự giờ, thao giảng khối trực tuyến.

– Môn Anh văn lớp 2, GV Anh văn gửi video kết hợp hướng dẫn cho HS 1 tiết/tuần.

 

 

– Thực hiện báo cáo từng tháng.

 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động chuyên môn Học kì 1 năm học 2021 – 2022 của Bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Thường Tân, thông qua sự phê duyệt của Hiệu trưởng, các tổ khối và tập thể GV phối hợp thực hiện để góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đã đề ra./.

Nơi nhận:                                                      

– Tổ khối trưởng và giáo viên nhà trường (để thực hiện);

– Lưu: VT, BPCM.

KT. HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Ngô Thị Thùy Dương

Tải về: 3 – KHCM HK1 2021 – 2022