KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG TÂN

Số:         /KH-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

Thường Tân, ngày       tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra giữa Học kì I năm học 2021 – 2022 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học và Thông tư số  22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT;

Căn cứ công văn số 792/PGDĐT-GDTH ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học giữa kỳ 1 năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-TH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học Thường Tân về Kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022,

Trường Tiểu học Thường Tân xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học giữa Học kì 1 năm học 2021 – 2022 theo thời gian cụ thể như sau:

  1. Nội dung

Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016; trường Tiểu học Thường Tân hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch kiểm tra tùy theo tình hình thực tế đảm bảo yêu cầu phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

– Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

– Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

– Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

– Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;

– Không kiểm tra, đánh giá các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được tinh giản; các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học.

  1. Thời gian

Thực hiện kiểm tra theo thời gian quy định vào các tiết kiểm tra giữa học kì trong phân phối chương trình của môn Tiếng Việt, Toán (lớp 4, lớp 5), từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021, một bài kiểm tra có thể tổ chức trong một tiết hoặc chia thành nhiều tiết học để hoàn thành các nội dung kiểm tra

  1. Hình thức tổ chức

  Do tình hình dạy trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19, giáo viên chủ động kiểm tra theo các hình thức phù hợp như: học sinh làm bài tập trắc nghiệm, trả lời câu hỏi trực tiếp,…

Lưu ý:

– Giáo viên quan tâm đến việc phối hợp và hướng dẫn cha mẹ học sinh tham gia vào quá trình đánh giá.

– Căn cứ vào đánh giá thường xuyên, nếu kết quả kiểm tra định kì bất thường có thể tổ chức kiểm tra lại.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa Học kì 1 năm học 2021 – 2022 của Trường Tiểu học Thường Tân, đề nghị các tổ khối trưởng và tập thể giáo viên thực hiện đúng tinh thần công văn này./.

 

TẢI VỀ 5 – KH kiem tra giua HKI 2021 – 2022