KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG TÂNSố:       /KH-TH

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thường Tân, ngày       tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra Học kì I năm học 2021 – 2022 

Căn cứ công văn số 911/PGDĐT-GDMNTH ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học tổ chức hoạt động trở lại;

Căn cứ công văn số 951/PGDĐT-GDTH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Tân Uyên về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình GDPT ứng phó dịch Covid-19;

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-TH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học Thường Tân về Kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022,

Trường Tiểu học Thường Tân xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra  Học kì I năm học 2021 – 2022 theo thời gian cụ thể như sau:

 1. Thời gian tổ chức kiểm tra cuối Học kì I năm học 2021 – 2022

          Thời gian tổ chức kiểm tra cuối Học kì I năm học 2021 – 2022 từ ngày 09/02/2022 đến ngày 18/02/2022; cụ thể như sau:

 1. Từ ngày 09/02/2022 đến 11/02/2022: kiểm tra phần đọc thành tiếng của học sinh trong tuần ôn tập.
 2. Ngày thứ Hai, ngày 14/02/2022: kiểm tra Môn Khoa học, Lịch sử – Địa lý lớp 4, 5 ; và môn Tin học lớp 4A, 4B; cụ thể như sau:
 • Môn Khoa học lớp 4, 5: từ 07 giờ 10 phút đến 07 giờ 50 phút.
 • Môn Lịch sử – Địa lý lớp 4, 5: từ 08 giờ 10 phút đến 08 giờ 50 phút.
 • Môn Tin học lớp 4A, 4B:

           + Từ 14 giờ 10 phút đến 15 giờ 10 phút: Lớp 4A.

          + Từ 15 giờ 10 phút đến 16 giờ 10 phút: Lớp 4B.

 1. Ngày thứ Ba, ngày 15/02/2022: Môn Tiếng Anh lớp 2, 3, 4, 5 ; và môn Tin học lớp 4C, 4D; cụ thể như sau:
 • Môn Tiếng Anh lớp 2, 3, 4, 5:

Sáng:                                     

– Từ 07 giờ 15 phút đến 07 giờ 55 phút: Lớp 2

– Từ 08 giờ 15 phút đến 08 giờ 55 phút: Lớp 3

– Từ 09 giờ 40 phút đến 10 giờ 20 phút: Lớp 4

Chiều:

– Từ 14 giờ 15 phút đến 14 giờ 55 phút: Lớp 5

 • Môn Tin học lớp 4C, 4D:

+ Từ 14 giờ 10 phút đến 15 giờ 10 phút: Lớp 4C.

+ Từ 15 giờ 10 phút đến 16 giờ 10 phút: Lớp 4D.

 1. Ngày thứ Tư, ngày 16/02/2022: kiểm tra Môn Tiếng Việt (đọc hiểu và viết); cụ thể như sau:
 • Môn Tiếng Việt (Đọc – hiểu): thời gian 40 phút, từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 10 phút.
 • Môn Tiếng Việt (Viết):

Lớp 1, 2, 3: thời gian 40 phút, từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 10 phút.

Lớp 4, 5: thời gian 50 phút, từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 20 phút.

 1. Ngày thứ Năm, ngày 17/02/2022: kiểm tra Môn Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 (thời gian 40 phút) ; và môn Tin học lớp 5A, 5B; cụ thể như sau:
 • Môn Toán lớp 1, 2, 3, 4 , 5: từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 10 phút.
 • Môn Tin học lớp 5A, 5B:

+ Từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Lớp 5A.

+ Từ 14 giờ 10 phút đến 16 giờ 10 phút: Lớp 5B.

 1. Ngày thứ Sáu, ngày 18/02/2022: kiểm tra môn Tin học lớp 3; cụ thể như sau:

Sáng:

– Từ 07 giờ 10 phút đến 08 giờ 10 phút: Lớp 3A

– Từ 08 giờ 10 phút đến 09 giờ 10 phút: Lớp 3B

– Từ 09 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Lớp 3C

Chiều:

– Từ 14 giờ 10 phút đến 15 giờ 10 phút:  Lớp 3D

 1. Thời gian tổ khối báo cáo số liệu:

Ngày 21/02/2022 (Thứ Hai): Khối trưởng báo cáo kết quả theo mẫu báo cáo số liệu học kì 1 năm học 2021 – 2022.

Ngày 22/02/2022 (Thứ Ba): Giáo viên các lớp gửi file EQMS giữa kì 1 và cuối kì 1 năm học 2021-2022 cho đ/c Dương qua mail:  thuyduongththuongtan@gmail.com

III. Thực hiện coi, chấm kiểm tra: thực hiện coi, chấm chéo giữa các khối lớp.

 1. Nội dung và hình thức tổ chức kiểm tra
 2. Nội dung

1.1. Lớp 1, 2:

Đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

– Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập.

– Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung tương tự.

– Mức 3: Vận dụng các nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

Bài kiếm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.

1.2. Lớp 3, 4, 5:

Đề kiểm tra phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:

– Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

– Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

– Mức 3: biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

– Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;

Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.

 1. Hình thức tổ chức

– Thành lập Hội đồng ra đề, coi và chấm kiểm tra (Hiệu trưởng là chủ tịch Hội đồng, chịu trách nhiệm duyệt, tổ chức in, bảo mật đề và đáp án trước giờ kiểm tra).

– Tổ chức coi và chấm kiểm tra nghiêm túc (không làm việc riêng hoặc tụ tập nói chuyện riêng, đảm bảo đúng theo quy định của Hội đồng).

VIII. Báo cáo sơ kết học kì I

 1. Thực hiện kế hoạch phát triển

Đánh giá kế hoạch phát triển, việc duy trì sĩ số học sinh đầu năm đến cuối học kì 1. Báo cáo học sinh khuyết tật và dân tộc, báo cáo số học sinh bỏ học từ đầu năm đến nay có so sánh với năm học 2020 – 2021, biện pháp khắc phục việc học sinh bỏ học.

 1. Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học

2.1. Thực hiện mục tiêu, kế hoạch dạy học chung đối với trường lớp dạy 2 buổi/ngày, đối với học sinh là người dân tộc, giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, học sinh lang thang cơ nhỡ.

2.2. Tình hình tổ chức thực hiện Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá học sinh tiểu học (thuận lợi, khó khăn, đề xuất).

2.3 Tổ chức kiểm tra học kỳ I, các phong trào của giáo viên và học sinh.

2.4. Tiếp tục đánh giá việc thực hiện dạy theo Phương pháp bàn tay nặn bột.

2.5. Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch năm học 2021 – 2022. Các chuyên đề mới thực hiện trong năm học.

2.6 Tình hình triển khai Chương trình GDPT 2018, thay sách lớp 1, lớp 2 năm học 2021 – 2022 (thuận lợi, khó khăn, giải pháp)

 1. Duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH-CMC

Nêu những biện pháp để củng cố kết quả phổ cập đã đạt được. Nêu những khó khăn, tồn tại và đề xuất biện pháp về công tác này.

 1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra và nâng cao hiệu quả quản lí

4.1. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục (Số liệu cụ thể đã thanh tra, kiểm tra trong học kỳ I).

4.2. Tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học và công khai trong trường tiểu học (nêu cụ thể đơn vị nào thực hiện tốt; chưa tốt).

4.3. Báo cáo cụ thể số lượng và công tác chỉ đạo của ban giám hiệu đối với việc xây dựng thời khoá biểu 2 buổi/ ngày, tổ chức lớp linh hoạt và quản lý an toàn thực phẩm đối với những trường có tổ chức bán trú.

 1. Thực hiện các phong trào và cuộc vận động lớn của ngành theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.
 2. Các hoạt động trọng tâm khác

6.1. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học (nêu cụ thể các hoạt động tiêu biểu và các mặt thực hiện tốt; chưa tốt).

6.2 Các hoạt động giáo dục như vệ sinh răng miệng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh môi trường, giáo dục ATGT, giáo dục kĩ năng sống, công tác Đội…

 1. Những kiến nghị đề xuất (Nêu kiến nghị, đề xuất của đơn vị).

Trên đây là kế hoạch kiểm tra Học kì I trong năm học 2021 – 2022 của trường Tiểu học Thường Tân, các tổ khối và tập thể giáo viên phối hợp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ học kì trong học kì I và nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đã đề ra./.

Nơi nhận:                                                      – Phó Hiệu trưởng, Tổ khối trưởng và giáo viên nhà trường;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Nga

 

 

Tải về 6 – KH kiem tra hoc ki 1 2021 – 2022