KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI VÒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GDĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG TÂN

Số:        /KH-TH

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thường Tân, ngày       tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch số 733/KH-PGDĐT ngày 27/10/2021 của Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên về Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học vòng huyện năm học 2021 – 2022;

Căn cứ công văn số 89/PGDĐT-GDTH ngày 15/02/2022 của Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên về việc thông báo tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp Tiểu học vòng huyện năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-TH ngày 12 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học Thường Tân về Kế hoạch hoạt động năm học 2021 – 2022,

Trường Tiểu học Thường Tân xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

 1. Mục đích và nguyên tắc của Hội thi
 2. Mục đích Hội thi
 3. a) Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông;
 4. b) Thông qua Hội thi tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;
 5. c) Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
 6. Nguyên tắc của Hội thi
 7. a) Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi;
 8. b) Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đảm bảo thực chất;
 9. c) Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.
 10. Đối tượng, nội dung, tiêu chuẩn và hồ sơ tham dự Hội thi
 11. Đối tượng dự thi
 12. a) Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường được tổ chức theo chu kỳ 02 năm một lần, do nhà trường tổ chức. Tham dự Hội thi là giáo viên đang làm việc tại trường tổ chức Hội thi;
 13. b) Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học vòng huyện được tổ chức theo chu kỳ 02 năm một lần, do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tham dự Hội thi là giáo viên đang làm việc tại các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.
 14. Nội dung, tiêu chuẩn Hội thi giáo viên dạy giỏi

2.1. Nội dung thi

– Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi;

– Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

2.2. Tiêu chuẩn tham dự Hội thi

Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

– Giáo viên tham dự Hội thi cấp trường phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt;

– Giáo viên tham dự Hội thi cấp huyện đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

+ Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường;

+ Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi.

 1. Hồ sơ tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi
 2. a) Cấp trường: Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực) theo điểm a Khoản 2 các Điều 6, 7, 8 của Thông tư 22; xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp người học có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác giáo dục học sinh; trong công tác giảng dạy;
 3. b) Cấp huyện:

Danh sách các giáo viên đăng ký dự thi cấp huyện do Hiệu trưởng ký xác nhận.

Danh sách gửi kèm theo các minh chứng xác nhận đủ tiêu chuẩn tham dự Hội thi theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Thông tư 22; xác nhận của Hiệu trưởng kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp học sinh có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác giảng dạy.

III. Thời gian tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022

Thời gian: Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 18/3/2022. Lịch tổ chức cụ thể:

– Thời gian trình bày giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy: Từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022 (Tuần 25).

– Thời gian thi thực hành dạy 1 tiết dạy trên lớp: Từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022 (Tuần 26).

 1. Tổ chức thực hiện
 2. Đổi với trường

– Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022.

– Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo chấm Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022

– Tổ chức thi, đánh giá các nội dung và kết quả Hội thi theo Điều 17 của Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Đối với tổ khối trưởng và giáo viên

– Tổ khối trưởng lập danh sách giáo viên tham gia dự  Hội thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022 cho đ/c Dương trước ngày Thứ Ba, ngày 01/3/2022 theo mẫu đính kèm.

– Giáo viên dự thi ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, chuẩn bị đồ dùng dạy học, vận dụng các phương pháp giảng, hình thức dạy theo định hướng phát triển năng lực của học sinh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2021 – 2022 của Trường Tiểu học Thường Tân./.

Nơi nhận:

– PHT, Tổ khối trưởng và các bộ phận trong nhà trường;

– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Văn Nga

 

TẢI VỀ 7 – ke hoach thi GV gioi truong 2021 – 2022